Kartet viser de siste sju dagenes 1108 registrerte funn:
19/4
18/4
17/4
16/4
12/4-15/4

Rapporteringssystemet for karplanter, moser, alger, sopp og lav

Rapportsystemet for vekster er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Botanisk Forening (NBF) og Norges Sopp og Nyttevekstforbund (NSNF). Rapportsystemet er en tilpasning av modulen Rapportsystemet för växter och svampar i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige). Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data men godtar bruken av dataene slik det beskrives under. NBF og NSNF anvender dataene til rapportformål og publikasjoner. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av funn av disse organismegruppene i Norge, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "nettpubliseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for kommentarer og korrigeringer fra andre før en avsluttende publisering i tidskrifter og lignende.
Les mer....

Rapportsystemet drives i samarbeid med:
Norsk Botanisk Forening
Norsk Botanisk Forening er en ideell landsdekkende forening for alle som er interessert i botanikk. Foreningen gir ut det populærvitenskapelige tidsskriftet "Blyttia". En søndag i juni arrangerer foreningen den populære "Villblomstenes dag". NBF har tolv regionale foreninger med sine egne arrangement, både ekskursjoner og foredrag. Enkelte foreninger har egne tidsskrift, og andre driver registreringsprosjekter.
http://www.botaniskforening.no
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et landsomfattende forbund av foreninger for folk med interesse for sopp og nyttevekster. Forbundet arrangerer Vintersopptreff hver vinter, og foreningene arrangerer turer, kurs og treff vår, sommer- og høst. Forbundet deltar i en landsomfattende kartlegging av storsopper, og utgir bladet ”Sopp og Nyttevekster” samt fagtidsskriftet ”Agarica”.
http://www.soppognyttevekster.no

Kontakt & support
De som svarer på forespørsler er:
Even Woldstad Hanssen, NBF/NSNF/SABIMA (brukerstøtte)
Inger Kristoffersen, NSNF (brukerstøtte)
Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)

Fast drift:
Den 2. onsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!