ARTSLISTE - 37 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Grågås
Krikkand
Taffeland
Sandlo
Dvergsnipe
Tundrasnipe
Myrsnipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Storspove
Sotsnipe
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Flaggspett
Trepiplerke
Heipiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Rødstrupe
Buskskvett
Svarttrost
Hagesanger
Munk
Gransanger
Blåmeis
Kjøttmeis
Skjære
Kråke
Stær
Gråspurv
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik