ARTSLISTE - 144 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Grågås
Hvitkinngås
Kanadagås
Rustand
Gravand
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Skjeand
Toppand
Ærfugl
Havelle
Kvinand
Siland
Laksand
Fjellrype
Smålom
Storlom
Toppdykker
Horndykker
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Sivhauk
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Fjellvåk
Kongeørn
Fiskeørn
Tårnfalk
Lerkefalk
Vandrefalk
Trane
Tjeld
Dverglo
Sandlo
Heilo
Vipe
Polarsnipe
Sandløper
Temmincksnipe
Myrsnipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Småspove
Storspove
Sotsnipe
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Steinvender
Tyvjo
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Splitterne
Makrellterne
Rødnebbterne
Teist
Bydue
Skogdue
Ringdue
Tyrkerdue
Gjøk
Kattugle
Tårnseiler
Vendehals
Grønnspett
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Sidensvans
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Nattergal
Blåstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Sivsanger
Rørsanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Granmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Tornskate
Nøtteskrike
Skjære
Nøttekråke
Kaie
Kornkråke
Kråke
Svartkråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Bergirisk
Gråsisik
Brunsisik
Båndkorsnebb
Grankorsnebb
Dompap
Kjernebiter
Gulspurv
Sivspurv