ARTSLISTE - 77 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Kortnebbgås
Grågås
Hvitkinngås
Kanadagås
Stokkand
Stjertand
Ærfugl
Svartand
Kvinand
Storskarv
Gråhegre
Havørn
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Kongeørn
Vandrefalk
Tjeld
Sandlo
Heilo
Tundralo
Vipe
Myrsnipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Storspove
Polarjo
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Lomvi
Ringdue
Tyrkerdue
Kattugle
Perleugle
Grønnspett
Svartspett
Sanglerke
Låvesvale
Heipiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Gjerdesmett
Rødstrupe
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Gulbrynsanger
Gransanger
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Varsler
Nøtteskrike
Skjære
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Rødøyevireo
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Tornirisk
Bergirisk
Gulspurv
Sivspurv