ARTSLISTE - 161 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Sangsvane
Grågås
Hvitkinngås
Kanadagås
Gravand
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Knekkand
Toppand
Ærfugl
Praktærfugl
Havelle
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Siland
Laksand
Storfugl
Vaktel
Smålom
Storlom
Toppdykker
Horndykker
Havhest
Havsvale
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Stork
Vepsevåk
Havørn
Sivhauk
Spurvehauk
Musvåk
Fjellvåk
Kongeørn
Fiskeørn
Tårnfalk
Lerkefalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Sivhøne
Sothøne
Trane
Tjeld
Dverglo
Sandlo
Heilo
Tundralo
Vipe
Polarsnipe
Sandløper
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Tundrasnipe
Fjæreplytt
Myrsnipe
Brushane
Enkeltbekkasin
Lappspove
Småspove
Storspove
Sotsnipe
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Steinvender
Tyvjo
Dvergmåke
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Polarmåke
Svartbak
Krykkje
Ismåke
Makrellterne
Rødnebbterne
Teist
Bydue
Ringdue
Gjøk
Haukugle
Tårnseiler
Grønnspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Gulerle
Vintererle
Linerle
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Blåstrupe
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Sivsanger
Myrsanger
Rørsanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Gråfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Skjeggmeis
Løvmeis
Granmeis
Lappmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Tornskate
Nøtteskrike
Skjære
Nøttekråke
Kaie
Kornkråke
Kråke
Svartkråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Gråsisik
Brunsisik
Grankorsnebb
Konglebit
Kjernebiter
Snøspurv
Gulspurv
Sivspurv