ARTSLISTE - 81 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Kortnebbgås
Grågås
Hvitkinngås
Kanadagås
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Taffeland
Toppand
Ærfugl
Kvinand
Siland
Laksand
Toppdykker
Storskarv
Gråhegre
Havørn
Sivhauk
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Tårnfalk
Trane
Tjeld
Sandlo
Dvergsnipe
Myrsnipe
Enkeltbekkasin
Lappspove
Storspove
Gluttsnipe
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Bydue
Skogdue
Ringdue
Tyrkerdue
Kattugle
Sanglerke
Låvesvale
Tundrapiplerke
Heipiplerke
Vintererle
Linerle
Jernspurv
Rødstrupe
Rødstjert
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Gulbrynsanger
Gransanger
Fuglekonge
Granmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Nøtteskrike
Skjære
Nøttekråke
Kaie
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Tornirisk
Gråsisik
Kjernebiter
Gulspurv
Sivspurv