ARTSLISTE - 136 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Sangsvane
Kortnebbgås
Grågås
Hvitkinngås
Kanadagås
Gravand
Brunnakke
Snadderand
Krikkand
Stokkand
Skjeand
Taffeland
Toppand
Bergand
Ærfugl
Praktærfugl
Havelle
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Lappfiskand
Siland
Laksand
Orrfugl
Smålom
Storlom
Islom
Gulnebblom
Toppdykker
Gråstrupedykker
Horndykker
Havhest
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Egretthegre
Gråhegre
Havørn
Sivhauk
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Fjellvåk
Kongeørn
Fiskeørn
Tårnfalk
Dvergfalk
Sothøne
Trane
Tjeld
Dverglo
Sandlo
Heilo
Vipe
Fjæreplytt
Enkeltbekkasin
Storspove
Rødstilk
Skogsnipe
Storjo
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Lomvi
Alke
Teist
Skogdue
Ringdue
Tyrkerdue
Spurveugle
Kattugle
Perleugle
Vendehals
Grønnspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Vintererle
Linerle
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Steinskvett
Ringtrost
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Duetrost
Munk
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Varsler
Nøtteskrike
Skjære
Nøttekråke
Kaie
Kornkråke
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Bergirisk
Gråsisik
Grankorsnebb
Dompap
Kjernebiter
Gulspurv
Sivspurv