ARTSLISTE - 117 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Sangsvane
Grågås
Hvitkinngås
Kanadagås
Mandarinand
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Toppand
Bergand
Ærfugl
Praktærfugl
Havelle
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Lappfiskand
Siland
Laksand
Jerpe
Lirype
Smålom
Storlom
Islom
Gulnebblom
Dvergdykker
Toppdykker
Gråstrupedykker
Horndykker
Havhest
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Fjellvåk
Kongeørn
Vandrefalk
Vannrikse
Sothøne
Tjeld
Vipe
Sandløper
Fjæreplytt
Enkeltbekkasin
Rugde
Lappspove
Storspove
Rødstilk
Steinvender
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Grønlandsmåke
Polarmåke
Svartbak
Lomvi
Alke
Teist
Alkekonge
Bydue
Skogdue
Ringdue
Tyrkerdue
Haukugle
Kattugle
Grønnspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Svartstrupe
Svarttrost
Gråtrost
Rødvingetrost
Fuglekonge
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Varsler
Nøtteskrike
Skjære
Kaie
Kornkråke
Kråke
Svartkråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Grankorsnebb
Dompap
Kjernebiter
Snøspurv
Gulspurv