ARTSLISTE - 166 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Sangsvane
Kortnebbgås
Tundragås
Grågås
Hvitkinngås
Kanadagås
Gravand
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Taffeland
Toppand
Bergand
Ærfugl
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Siland
Laksand
Orrfugl
Storlom
Dvergdykker
Toppdykker
Horndykker
Havhest
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Vepsevåk
Havørn
Sivhauk
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Kongeørn
Fiskeørn
Tårnfalk
Dvergfalk
Lerkefalk
Jaktfalk
Vandrefalk
Sivhøne
Sothøne
Trane
Tjeld
Dverglo
Sandlo
Heilo
Vipe
Polarsnipe
Sandløper
Dvergsnipe
Temmincksnipe
Tundrasnipe
Myrsnipe
Fjellmyrløper
Brushane
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Svarthalespove
Lappspove
Småspove
Storspove
Sotsnipe
Rødstilk
Gluttsnipe
Skogsnipe
Grønnstilk
Strandsnipe
Steinvender
Hettemåke
Fiskemåke
Sildemåke
Gråmåke
Svartbak
Makrellterne
Rødnebbterne
Lomvi
Teist
Bydue
Skogdue
Ringdue
Tyrkerdue
Turteldue
Gjøk
Haukugle
Kattugle
Perleugle
Tårnseiler
Gråspett
Grønnspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke
Sandsvale
Låvesvale
Taksvale
Trepiplerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Gulerle
Sitronerle
Vintererle
Linerle
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Nattergal
Blåstrupe
Rødstjert
Buskskvett
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Sivsanger
Rørsanger
Hauksanger
Møller
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Eikesanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Gråfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Tornskate
Nøtteskrike
Skjære
Nøttekråke
Kaie
Kornkråke
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Tornirisk
Bergirisk
Gråsisik
Brunsisik
Rosenfink
Dompap
Kjernebiter
Lappspurv
Gulspurv
Sivspurv